Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

И тази година ще започнат заниманията по интереси по ИТ умения

От месец декември, в училището ще започнат занимания по интереси по дигитални умения и кодиране, като част от цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;•намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали ще започне  от началото на месец ноември, като се очаква да се сформират следните клубове :

„Дигитален свят“ – 5 – 7 клас

Техника получена по проекта
През месец април 2020 г. в СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, с. Горни Дъбник по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“бе доставен и монтиран 65′ интерактивен дисплей „Vestel 65IFX”, както и два лаптопа HP .