Документи

http://ou-gd.schoolbg.info/wp-content/uploads/2020/03/Обръщение-към-родителите-на-ученици-от-област-Плевен.pdf

CCF_000044

Заявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни

CCF_000045

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Инфо 153 – дубликати

Инфо 138 – приемане и преместване

Програма за превенция за ранно напускане

Програма за предоставяне на равни възможности

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността

Стратегия за развитие на училището 2016-2020
УУП-1-2-5-6 клас
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ГОДИШЕН ПЛАН

Етичен_кодекс