Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ
Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление /газьол з а промишлени и комунални цели(ГПКЦ)/ за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Горни Дъбник по писмени заявки до франко склада на Възложителя с осигурен транспорт от Изпълнителя.
1. Решение за обществена поръчка Дата 17.01.2017г.