Документи

Инфо 153 – дубликати

Инфо 138 – приемане и преместване

Програма за превенция за ранно напускане

Програма за предоставяне на равни възможности

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на училището
Стратегия за развитие на училището 2016-2020
УУП-1-2-5-6 клас
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ГОДИШЕН ПЛАН

Етичен_кодекс